صفحه اصلی اخبار جدید تعلیق کنیم ؟

تعلیق کنیم ؟

thebluegirl

متاسفانه اتفاقی که نباید میافتاد ، افتاد ! دختر آبی آزادانه پرکشید و فریاد مظلومیت و آزادگی او را دنیا شنید.

ولی آیا متاسف باشیم برای پیجهای هواداری که به هر بهانه با چشمپوشی این اتفاق وحشتناک هواداران تیم محبوب خود را تشویق برای حضور پرشور در استادیوم میکنند؟ در حالیکه علی کریمی ، مرد مورد احترام آبیها و اسطوره محبوب قرمزها اولین کسی بود که #نه_به_استادیوم گفت و بقیه فوتبالیستها در پیروی از وی خواستار عدم حضور تماشاگران در ورزشگاههای کشور شدند ولی برخیها که نانشان را در خطر آجر شدن دیدیند با بهانه های مختلف سعی در کم اهمیت جلوه دادن این اتفاق کردند. دوستان محترم همکار یادمان باشد زمانی که هادی نوروزی ویا ناصر حجازی فوت کردند چطور با اتحاد و همدلی بیشتر از فوتبال لذت بردیم. رنگها را فراموش کنید که یک انسان و یک هموطن را از دست داده ایم. آیندگان در مورد ما خواهند گفت دختری مظلومانه جان داد و فریاد آزادیخواهی سرداد ولی مردان این سرزمین که روزی برای دفاع از ناموس خویش جان میدادند بیتفاوت از خون او گذشتند و روی صندلیهایشان در ورزشگاه لمیدند و بعد از هر گل نعره شادی زدند!

بقول هواداری که میگفت حاضرم تا آخر عمر رنگ قهرمانی پرسپولیس را نبینم تا زمانیکه با دخترم در ورزشگاه جشن قهرمانی بگیریم. حال که فیفا و جامعه جهانی ورزش آپارتاید ایران را تعلیق نمیکند ، خودمان اینکار را انجام میدهیم. پس اگر هم نظری خلاف این داشتید و به ورزشگاه رفتید خواهشا ساکت ننشینید و لحظه ای فکر کنید سحر خواهر شما بود. وظیفه انسانی خود را در قبال هموطن مظلوم فراموش نکنید.

FULL BANNER

یک مطلب مشابه

سردرگمی در آستانه دربی

دیروز پرسپولیس با تمام نفرات موجود خود مقابل گل گهر بازى کرد تا در جنگ بقاى ته جدولیها مته…